Nieuws

Waterwet in werking getreden!

De nieuwe Waterwet is 22 december 2009 in werking getreden. Deze wet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast levert de Waterwet een bijdrage aan de kabinetsdoelstellingen, zoals vermindering van de regeldruk, het vergunningstelsel en administratieve lasten. De Waterwet vervangt negen bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland, waaronder de Wet verontreiniging oppervlaktewater.

Voor meer achtergrondinformatie over de Waterwet kunt u de brochure Waterwet in het kort raadplegen.

De komende weken zal de website van Projectbureau Schoonschip worden aangepast aan de komst van de Waterwet. De Waterwet heeft echter geen inhoudelijke wijzigingen van het Besluit lozing afvalwater huishoudens tot gevolg, zodat de intreding van de Waterwet voor woonbootbewoners geen directe gevolgen heeft.