Schoonschip

Veelgestelde vragen

Op deze pagina staan veelgestelde vragen en antwoorden over de aansluiting van woonboten op de riolering. De vragen zijn onderverdeeld in verschillende rubrieken, zodat u sneller bij de juiste vraag terecht komt:

1. Algemeen
2. Pompinstallatie
3. Schouw aan boord
4. Uit te voeren werkzaamheden
5. Planning en uitstel aanvragen
6. Subsidie
7. Overige financiën
8. Handhaving

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met Projectbureau Schoonschip. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een antwoord op uw vraag.

1. Algemeen

Waarom is het aansluiten van woonboten op de riolering nodig?

De Waterwet en het Besluit lozingen afvalwater huishoudens stellen eisen aan het lozen van huishoudelijk afvalwater door particulieren. Deze wet- en regelgeving vindt onder andere haar oorsprong in Europese regelgeving en richt zich op het schoner worden en schoner houden van het oppervlaktewater. Lees meer...

Wat wordt verstaan onder huishoudelijk afvalwater?

Bij huishoudelijk afvalwater moet u denken aan: afvalwater van bijvoorbeeld de wc, de keuken en de badkamer, water dat gebruikt wordt voor het wassen van de auto of het schoonspoelen van bijvoorbeeld een vuilcontainer, of het (sop)water waarmee u de boot schoonmaakt, het condenswater van de verwarmingsketel en de wasdroger, etc. Zie ook de begrippenlijst.

Wie is verantwoordelijk voor het (dis)functioneren van het riool?

De gemeente is verantwoordelijk voor een goede werking van het riool; in Amsterdam is het beheer van het riool ondergebracht bij Waternet. Indien er een calamiteit optreedt die tot vervuiling van het oppervlaktewater leidt en waarbij duidelijk is dat er een causaal verband bestaat met het niet (goed) functioneren van het riool, dan is de bewoner niet aansprakelijk.

Kan ik als woonbootbewoner dan nooit aansprakelijk worden gesteld?

Het kan voorkomen dat het riool niet (goed) functioneert door een verstopping in de (huis)aansluitleiding op de kade of de oever bij uw ligplaats. Indien deze verstopping blijkt te zijn ontstaan door slecht huisvaderschap, dan kunnen de kosten voor reparatie wel aan u worden doorberekend. 

Zijn er alternatieven voor aansluiting op het riool?

Vanuit de Wet milieubeheer moet de gemeente zorg dragen voor de doelmatige inzameling en het doelmatig transport van afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de in de gemeente gelegen percelen. In de regel wordt hiervoor riolering aangelegd. Indien er riolering aanwezig is, hoeft er geen ander alternatief geboden te worden; het Besluit lozing afvalwater huishoudens stelt namelijk dat woonboten niet langer op oppervlaktewaterlichamen mogen lozen, wanneer er zich een aansluiting binnen 40 meter van het lozingspunt bevindt. Is dit niet het geval of is het niet mogelijk om hierop aan te sluiten, dan zijn alternatieven mogelijk waaronder de plaatsing van een individuele behandeleenheid van afvalwater (IBA).

Wat is de positie van varende woonschepen?

Als woonschepen varen, worden ze beschouwd als zeeschepen of pleziervaartuigen waarvoor andere regels gelden. Varende woonschepen die op het als ligplaats aangemerkte gedeelte van de kade of oever afgemeerd liggen (en waarvoor ook een vergunning is verleend) worden op dat moment aangemerkt als 'woonschepen' en vallen dan onder de werking van het Besluit lozing afvalwater huishoudens. Wanneer deze woonschepen echter gaan varen, hangt het van de aard van de tocht (zeevaart, binnenvaart, pleziervaart, etc.) en de afmetingen van het schip af welke wetgeving op dat moment van toepassing is. Het is om deze reden niet mogelijk om bij voorbaat aan te geven onder welk wettelijk regime u valt wanneer u vaart. Bij twijfel kunt u zelf een en ander navragen bij de betreffende (branche)organisaties. Lees meer... 

Hoe zit het met illegale woonboten?

Illegale woonschepen vallen ook onder de werking van het Besluit lozing afvalwater huishoudens en mogen evenmin lozen in oppervlaktewaterlichamen.

2. Pompinstallatie

Aan welke eisen moet een pompinstallatie voldoen?

De algemene eisen waaraan een pompinstallatie moet voldoen, staan vermeld in het Programma van Eisen (PvE). Daarnaast is van belang is dat de (bal)keerklep aan boord voldoet aan bepaalde eisen. Deze eisen zijn terug te vinden in NEN-EN 12050-4:2012. In deze NEN-norm is tevens te lezen dat er rekening gehouden wordt c.q. moet worden met een zogenaamd 'lekverlies'. Dit lekverlies mag bij een goede (bal)keerklep echter nooit meer dan 1 liter per 10 minuten bedragen. Uw installateur kan u hierover nader informeren.

Wat kost een boordvoorziening?

Voor zover bekend bij Projectbureau Schoonschip kost een volledige boordvoorziening, inclusief installatie, op dit moment vanaf € 2600,- excl. BTW. Het totaalbedrag is afhankelijk van het type woonboot en de door de installateur uit te voeren werkzaamheden. Sommige installateurs hanteren een vast tarief voor installatie ongeacht het type woonboot. In E-Nieuws 7 wordt hier in een artikel op ingegaan. Een losse pomp (met vrije doorlaat) kan vanaf € 1500,- excl. BTW aangeschaft worden. Door samenwerking van woonbootbewoners of door zelf een deel te installeren, kunnen de kosten eventueel omlaag worden gebracht.

Geven leveranciers ook groepskorting wanneer er verschillende typen pompen worden besteld?

De (groeps)korting verschilt van bedrijf tot bedrijf. Naar men Projectbureau Schoonschip heeft laten weten, geven pompleveranciers ook groepskorting wanneer er verschillende typen pompen worden gekocht. Lees meer...

Kan Projectbureau Schoonschip helpen bij een gezamenlijke offerteaanvraag?

Projectbureau Schoonschip stimuleert en ondersteunt een gezamenlijke offerteaanvraag, maar neemt hierbij niet de verantwoordelijkheid voor de coördinatie op zich. Lees meer...

Heeft de boordvoorziening een vermaler nodig?

Dit hangt af van het soort riool waarop geloosd gaat worden. Over het algemeen kan volstaan worden met een pomp met een vrije doorlaat. Slechts in een aantal gevallen zal gebruikt gemaakt moeten worden van een pomp met een vermaler. U dient dan ook uit te gaan van een pomp met een vrije doorlaat (zie ook het Programma van Eisen) die het afvalwater zonder te vermalen afvoert. Een pomp met vrije doorlaat heeft als voordeel dat deze minder lawaai maakt en tevens minder (onderhouds)problemen oplevert. Bovendien is een pomp met vrije doorlaat goedkoper in de aanschaf dan een pomp met vermaler. Informeer bij uw gemeente en uw installateur of in uw geval een versnijdende pomp nodig is.

Hoe lang gaat de pompinstallatie gemiddeld mee?

Een pompinstallatie die voldoet aan het Programma van Eisen functioneert vijftien tot twintig jaar, mits tijdig en zorgvuldig onderhoud wordt uitgevoerd. U kunt dit onderhoud zelf doen, of u kunt een (jaarlijks) onderhoudscontract afsluiten met de installateur. Voordeel van een onderhoudscontract is dat de leverancier niet alleen de jaarlijkse onderhoudsbeurt voor zijn rekening neemt, maar ook bij storingen binnen 24 uur ter plaatse aanwezig is voor reparatie.

Voor meer informatie over onderhoud klik hier.

Kan Projectbureau Schoonschip advies geven bij de keuze voor een pompleverancier?

In principe ligt de keuze voor het type pomp en de pompleverancier volledig bij de woonbootbewoner. Wel stelt Projectbureau Schoonschip een lijst van pompleveranciers- en installateurs beschikbaar, die bewoners kan helpen een keuze te maken. Deze lijst wordt regelmatig aangevuld en geactualiseerd.

3. Schouw aan boord

Is de schouw aan boord verplicht?

Projectbureau Schoonschip voorziet in de mogelijkheid een (door het project betaalde) individuele schouw aan boord uit te laten voeren, voorafgaand aan de uit te voeren werkzaamheden. Deze schouw is niet verplicht. Als uw woonboot in Rijkswater ligt, dient u wel een controlerapport (achteraf) te overleggen bij de subsidieaanvraag.

Wat is het verschil tussen een schouwrapport en een aansluitrapport?

Zowel AGV als Rijkswaterstaat vermelden in hun subsidieregeling dat bij de subsidieaanvraag een kopie van het schouwrapport moet worden meegestuurd. Lees meer... 

Moet ik mij ergens aanmelden voor de schouw? (AGV)

Zodra Projectbureau Schoonschip haar werkzaamheden start in het gebied rond uw kade of oever, dan ontvangt u een brief van het Projectbureau met daarin de naam en contactpersoon van een schouwbedrijf. Vervolgens wordt u binnen een in de brief aangegeven tijdsbestek benaderd door het betreffende schouwbedrijf voor het maken van een afspraak voor de schouw bij u aan boord. Mocht dit echter niet het geval zijn, dan kunt u zelf contact opnemen met het schouwbedrijf.

Kan ik het geld dat Projectbureau Schoonschip uitgeeft voor de schouw ook ergens anders voor gebruiken? (AGV)

Veel woonbootbewoners vragen ons of zij het geld voor de schouw ook ergens anders voor mogen gebruiken, wanneer zij bijvoorbeeld zelf een goede kwaliteitsgarantie kunnen leveren (als alternatief voor de schouw). Dit is echter niet toegestaan.

4. Uit te voeren werkzaamheden

Kan ik invloed uitoefenen op de locatie van het aansluitpunt op de kade of oever?

De aansluitpunten op de kade of oever worden in de gemeente Amsterdam zoveel mogelijk in overleg met de bewoners aangelegd op de meest gunstige locatie ten opzichte van de wanddoorvoer in de woonboot. In sommige gevallen moet er rekening worden gehouden met de aanwezigheid van bomen en/of andere obstructies op de kade of oever.

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het aansluitpunt?

De riolering tot en met de aansluitpunten in de kademuur of oever en het onderhoud daarvan vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Lees meer...

Tot welk punt ben ik als bewoner verantwoordelijk voor eventuele calamiteiten?

Vanaf het aansluitpunt tot en met de boordinstallatie op uw woonboot bent u als bewoner verantwoordelijk voor eventuele calamiteiten. De riolering tot en met het aansluitpunt in de kademuur of op de oever en het onderhoud daarvan vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Moet ik de wanddoorvoer in mijn woonboot zo dicht mogelijk bij het aansluitpunt maken?

De wanddoorvoer hoeft niet persé bij het aansluitpunt te worden aangelegd. Wanneer u kiest voor een andere locatie betekent dit alleen dat een langere verbindingslang nodig is.

Moet ik alle oude afvoerpunten / standpijpen (laten) afdichten?

Nee. Bij bijvoorbeeld stroomuitval of verstopping van de leiding is er sprake van een uitzonderlijke situatie en kan het afvalwater niet weggepompt worden. Een deugdelijke pompinstallatie heeft een reservoir van 40 liter om een deel van het afvalwater op te vangen, maar dit is mogelijk niet genoeg bij calamiteiten. De installatie dient te beschikken over een overstort (bijvoorbeeld via de ontluchtingsleiding of een oude standpijp). In geval van calamiteiten (wel direct melden bij de storingsdienst van Waternet 0900 9394) kan hiervan tijdelijk gebruik gemaakt worden. Men kan dan toch blijven lozen. Aanvullende informatie hierover kunt u terugvinden in het Programma van Eisen. Projectbureau Schoonschip heeft geen kennis van de specifieke gevolgen die aanpassingen aan de woonboot zullen hebben voor een verzekering. Hiervoor dient u contact op te nemen met uw eigen verzekeraar.

Moet mijn woonboot de helling op voor installatie van de pomp?

Nee. Voor de aanpassingen ten behoeve van aansluiting op de riolering hoeft uw woonboot meestal niet de helling op. Wel kan het in sommige gevallen makkelijker zijn om een en ander te combineren; de werkzaamheden kunnen dan in één keer worden uitgevoerd.

Ik ben van plan mijn woonboot binnenkort te vervangen. Wat nu?

Het is verstandig dit aan Projectbureau Schoonschip te melden, aangezien de subsidie maar één keer uitgekeerd wordt aan de bewoner. Het heeft bovendien geen zin voorzieningen te treffen op een woonboot die op korte termijn vervangen zal worden.

Ik heb vertraging opgelopen. Kan ik uitstel aanvragen?

Projectbureau Schoonschip ontvangt de laatste tijd veel telefoontjes van woonbootbewoners die druk bezig zijn met de aanleg van de boordinstallatie of deze besteld hebben, maar niet precies weten of ze de aangegeven aansluitdatum gaan halen. Voorziet u als bewoner dat u deze datum niet haalt, dan wordt u aangeraden zo spoedig mogelijk hierover schriftelijk contact op te nemen met de afdeling Handhaving van AGV/Waternet of Rijkswaterstaat. Klik hier voor de contactpersonen en –gegevens.

5. Planning en uitstel aanvragen

Wanneer is mijn kade of oever aan de beurt?

Projectbureau Schoonschip heeft gekozen voor een gefaseerde aanpak, waarbij onder meer rekening gehouden wordt met de planning en realisatie van de aanleg van riolering op de vaste wal. Het Projectbureau is bij haar werkzaamheden namelijk afhankelijk van de betrokken gemeenten en komt pas in actie wanneer er zekerheid bestaat over het moment waarop de riolering langs de oevers of de kades ook daadwerkelijk wordt aangelegd. Zonder deze riolering is het immers onmogelijk om woonbuiten aan te sluiten De doorlooptijd van het hele project bedraagt 10 jaar. De planning wordt gemiddeld een half jaar van te voren op deze website bekendgemaakt.

Is het mogelijk uitstel aan te vragen?

Projectbureau Schoonschip ontvangt de laatste tijd veel telefoontjes van woonbootbewoners die druk bezig zijn met de aanleg van de boordinstallatie of deze besteld hebben, maar niet precies weten of ze de aangegeven aansluitdatum gaan halen. Voorziet u als bewoner dat u deze datum niet haalt, dan wordt u aangeraden zo spoedig mogelijk hierover schriftelijk contact op te nemen met de afdeling Handhaving van AGV/Waternet of Rijkswaterstaat. Klik hier voor de contactpersonen en –gegevens.

 

Wat moet ik doen als mijn woonboot op korte termijn (tijdelijk) wordt verplaatst? En kan ik dan ontheffing krijgen?

In principe is de datum die wordt vastgesteld door de Afdeling Handhaving van Waternet of RWS bindend voor het staken van lozingen in het oppervlaktewaterlichaam.

Bij opheffing van een legale ligplaats moet de gemeente een vervangende ligplaats aanbieden (of een andere vorm van compensatie) waar ook voorzieningen aanwezig zijn om aansluiting op de riolering mogelijk te maken. Bij tijdelijk verplaatsen van de woonboot kunt u zich schriftelijk tot de beheerder van het oppervlaktewaterlichaam richten voor een tijdelijke ontheffing voor de duur van de periode tot de terugplaatsing op de oude locatie.

6. Subsidie

Waarom subsidie?

Zowel RWS als AGV kennen een subsidieregeling voor tegemoetkoming in een deel van de kosten. De subsidie houdt mede verband met het feit dat de kosten voor de aansluiting bij een woonboot door de specifieke situatie in het algemeen hoger zijn dan de kosten voor een gemiddelde huisaansluiting op de vaste wal. Door de subsidieregeling worden woonbootbewoners tegemoet gekomen in deze hogere kosten.

Kan ik zowel van AGV als van RWS subsidie krijgen?

De subsidie wordt uitgekeerd door de waterkwaliteitsbeheerder van het beheergebied waarin uw woonboot ligplaats heeft; dit is AGV óf RWS. De subsidieregeling van AGV staat cumulatie van subsidie bovendien niet toe.

Is het subsidiebedrag van RWS hoger dan dat van AGV?

De subsidieregeling van RWS kent een maximaal subsidiebedrag van € 2000,- per aansluiting; de subsidieregeling van AGV kent een maximaal bedrag van € 1250,- per aansluiting. De opbouw van de subsidieregelingen is echter niet helemaal identiek. In de regeling van RWS zijn de kosten voor een voor- en/of achterafschouw onderdeel van het subsidiebedrag, bij AGV niet. In de RWS regeling zijn daarnaast ook bijdragen opgenomen van onderdelen van de boordvoorziening die in en om Amsterdam door de gemeenten betaald worden en dus niet subsidiabel zijn. Grofweg kan worden gesteld dat de eigen bijdrage van woonbootbewoners in beide regelingen op hetzelfde bedrag uitkomt.

Komen alleen woonboten met een ligplaatsvergunning in aanmerking voor subsidie?

Ja, in principe komen alleen woonboten met een ligplaatsvergunning in aanmerking voor subsidie.

Krijg ik subsidie als ik al eerder een pomp heb gekocht?

De subsidieregeling van AGV heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2002. Ook de subsidieregeling van RWS heeft in principe terugwerkende kracht (zonder specifieke datum). Wel dient de aansluiting op het riool in het kader van het Lozingenbesluit gerealiseerd te zijn en aan bepaalde kwaliteitscriteria te voldoen. Dit wordt per geval bekeken.

Hebben beide subsidieregelingen een einddatum?

De subsidieregeling van AGV vervalt per 1 januari 2018, de subsidieregeling van RWS per 1 januari 2011. Als uw gemeente de riolering op de kade of oever bij uw ligplaats niet voor 2011 heeft gerealiseerd - zodat de aansluiting op het riool nog niet kan worden gerealiseerd - bestaat de mogelijkheid om tot 1 juli 2017 subsidie aan te vragen.

Worden mijn woonboot en de aansluiting op de riolering gecontroleerd voordat ik subsidie kan ontvangen?

Nee. Wel kunnen via achteraf gehouden steekproefsgewijze controles worden gecontroleerd of woonboten conform het Programma van Eisen zijn aangesloten op de riolering.

Komt een individuele behandeleenheid van afvalwater (IBA) ook in aanmerking voor subsidie?

Een IBA komt uitsluitend in aanmerking voor subsidie, wanneer deze is toegestaan als alternatieve voorziening. In de praktijk is dit het geval wanneer aansluiting op de gemeentelijke riolering ter plaatse niet mogelijk is.

Mijn woonboot is al aangesloten op de riolering, maar ik heb daar geen rekeningen meer van. Hoe kan ik nu mijn subsidieaanvraag onderbouwen?

In plaats van rekeningen kunt u wellicht een verklaring van de installateur overleggen (indien de pompinstallatie door derden is aangelegd). Ook kan het schouwrapport uitkomst bieden. In het schouwrapport wordt namelijk duidelijk aangegeven dat er al een pompinstallatie aanwezig is en of deze voldoet aan de gestelde eisen. Beschikt u ook niet over een schouwrapport, dan kunt u een onafhankelijk installatiebureau een verklaring op laten stellen.

7. Overige financiën

Geldt de 6% regeling ook voor woonboten?

Deze regeling bepaalt dat voor het verbouwen en herstellen van woningen ouder dan twee jaar en bestemd voor permanente bewoning door particulieren het lage BTW tarief van 6% van toepassing is.

Op de website van de Belastingdienst valt na te lezen dat woonboten ook onder de regeling vallen. Hierbij gelden wel twee voorwaarden: 1. De woonboot moet aangesloten zijn op verschillende voorzieningen, zoals gas, water en licht; en 2. De woonboot mag alleen bestemd zijn om permanent op één plek te worden bewoond.

Zal mijn woonboot in waarde verminderen door de uitvoering van complexe breek- en snijwerkzaamheden ten behoeve van de pompinstallatie?

De waarde van uw woonboot zal beslist niet verminderen! Integendeel. Doordat de wet bepaalt dat woonboten in de komende jaren voorzien moeten worden van de noodzakelijke voorzieningen voor aansluiting op het gemeentelijk riool, zal de waarde juist verminderen als uw woonboot deze voorzieningen niet heeft.

Hoe zit het met de verschillende heffingen?

Vóór aansluiting op de riolering betalen woonbootbewoners een zogenaamde 'verontreinigingsheffing' aan de waterbeheerder van het water waarin hun woonboot ligt. Lees meer...

Waarom betaal ik nu al rioolrecht als mijn woonboot nog aangesloten moet worden op de riolering?

Het riool wordt beheerd door de gemeente. De gemeente berekent een rioolheffing, waarmee het riool kan worden onderhouden. Lees meer...

Kan Projectbureau Schoonschip mij een lening verschaffen?

Projectbureau Schoonschip verschaft geen leningen aan woonbootbewoners. Wel kunt u uw pompleverancier of -installateur vragen naar de mogelijkheid tot gespreid betalen (uiteraard onder voorwaarden!).

Wat gebeurt er als ik de kosten voor aansluiting niet kan betalen?

Het Projectbureau beschikt niet over financiële hulpmiddelen. Ook AGV en RWS hebben geen apart beleid dat voorziet in het lenen van geld, het treffen van een afbetalingsregeling, etc. Benadrukt wordt dat bewoners al geruime tijd geleden geïnformeerd zijn over het verbod op lozen van huishoudelijk afvalwater en hiermee rekening hadden kunnen houden, door bijvoorbeeld geld opzij te leggen. Uiteraard zullen individuele gevallen individueel beoordeeld worden.

8. Handhaving

Hoe ziet het handhavingstraject eruit?

In grote lijnen kunnen we vier stappen onderscheiden. Lees meer...

Moeten de handhavers aan boord komen om te zien of de betreffende boot aangesloten is?

In principe niet. Of een boot al dan niet aangesloten is, is in de meeste gevallen ook vanaf de wal te zien. Overigens, wanneer u subsidie aanvraagt, geeft u daarbij wel automatisch toestemming om uw boordvoorziening (aan boord) te laten controleren. Uiteraard gebeurt een dergelijke controle in overleg met de bewoner.

Komen de handhavers met de ME aan boord?

Het kwaliteitsbeheer van het water berust - afhankelijk van het beheergebied waarin uw woonboot ligt - bij Rijkswaterstaat Noord-Holland of AGV. Het is dus aan Rijkswaterstaat c.q. AGV op welke wijze de handhavingsbevoegdheid wordt ingevuld. Lees meer...

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een handhavingsinstrument dat toezichthoudende instanties als het Rijk, gemeenten en waterschappen kunnen gebruiken om er voor te zorgen dat regels worden nageleefd. Lees meer...