Schoonschip

Wat is de positie van varende woonschepen?

Als woonschepen varen, worden ze beschouwd als zeeschepen of pleziervaartuigen waarvoor andere regels gelden. Varende woonschepen die op het als ligplaats aangemerkte gedeelte van de kade of oever afgemeerd liggen (en waarvoor ook een vergunning is verleend) worden op dat moment aangemerkt als 'woonschepen' en vallen dan onder de werking van het Besluit lozing afvalwater huishoudens. Wanneer deze woonschepen echter gaan varen, hangt het van de aard van de tocht (zeevaart, binnenvaart, pleziervaart, etc.) en de afmetingen van het schip af welke wetgeving op dat moment van toepassing is. Het is om deze reden niet mogelijk om bij voorbaat aan te geven onder welk wettelijk regime u valt wanneer u vaart. Bij twijfel kunt u zelf een en ander navragen bij de betreffende (branche)organisaties.

 

Besluit lozen buiten inrichtingen geldt voor pleziervaartuigen

Op 1 juli 2011 is het Besluit lozen buiten inrichtingen in werking getreden. Dit besluit is gebaseerd op de Wet milieubeheer, de Waterwet en de Wet bodembescherming, en bevat regels voor een groot aantal categorieën van lozingen die het gevolg zijn van activiteiten die plaatsvinden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer.

Lozingen vanuit inrichtingen vallen onder het Activiteitenbesluit en het lozen vanuit particuliere huishoudens is geregeld met het Besluit lozing afvalwater huishoudens. Daar komt sinds 1 juli 2011 het Besluit lozen buiten inrichtingen bij. In dit besluit (artikel 3.9) is bepaald dat het lozen van huishoudelijk afvalwater vanaf pleziervaartuigen, zoals bedoeld in de Wet pleziervaartuigen, wel is toegestaan. Het is echter uitdrukkelijk verboden om ongezuiverd toiletwater afkomstig van pleziervaartuigen in oppervlaktewaterlichamen te lozen. Het Besluit lozen buiten inrichtingen maakt hier dus, zoals gezegd, onderscheid tussen 'grijs' water (huishoudelijk afvalwater behalve toiletwater) en 'zwart' water (toiletwater). Ook in dit geval dient toiletwater dus – net als bij een woonschip dat aan de kade of oever ligt – uiteindelijk in de riolering terecht te komen en niet in het oppervlaktewater. En ook op deze manier draagt u als woonbootbewoner, samen met schippers van pleziervaartuigen, uw steentje bij aan een betere waterkwaliteit.

Voor meer informatie over het onderwerp lozen buiten inrichtingen kunt u het Handboek Water op de website van InfoMil raadplegen.

 

Met dank aan de collega Michael Moes van RWS Zuid-Holland.