Nieuws

Uitgelicht: verontreinigings-, zuiverings- en rioolheffing

Bij Projectbureau Schoonschip komen regelmatig vragen binnen over de verschillende soorten heffingen die gelden voor woonbootbewoners, zowel voor als na aansluiting op de gemeentelijke riolering. Welke heffingen moeten bewoners betalen en is het waar dat bewoners duurder uit zijn, wanneer zij eenmaal op de riolering zijn aangesloten? In dit artikel gaan we in op een groot aantal veelgestelde vragen over de heffingen die gelden voor woonbootbewoners.

 

Wat is verontreinigingsheffing?

Verontreinigingsheffing is de heffing voor het direct lozen van afvalwater op oppervlaktewaterlichamen. De Waterwet geeft de juridische grondslag voor deze heffing. Artikel 7.2 van de Waterwet bepaalt: ‘Onder de naam verontreinigingsheffing vindt een heffing plaats ter zake van lozen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk' en ‘Ter zake van lozen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap kan het algemeen bestuur van dat waterschap onder de naam verontreinigingsheffing een heffing instellen.'

De opbrengst van deze verontreinigingsheffing komt ten goede aan de zorg voor de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater: het watersysteembeheer. U betaalt verontreinigingsheffing als u een zelfstandige woonruimte bewoont die niet is aangesloten op het gemeentelijke riool, zoals met veel woonboten in en om Amsterdam op dit moment nog het geval is. Een zelfstandige woonruimte is een woonruimte met eigen sanitaire voorzieningen, zoals een keuken, douche en toilet.

Voor de woonbootbewoners in en om Amsterdam betekent dit in de praktijk dat, indien hun boot in het beheergebied van AGV/Waternet ligt en nog niet op de gemeentelijke riolering is aangesloten, Waternet de verontreinigingsheffing oplegt. Voor woonboten die in Rijkswater liggen, zal het Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren (BVR) de heffing opleggen.

 

Wat is zuiveringsheffing?

Zuiveringsheffing is een heffing voor het zuiveren van afvalwater dat via het riool is afgevoerd. Het riool zelf wordt beheerd door uw gemeente en hiervoor leggen zij de rioolheffing op (zie ook hieronder). U betaalt zuiveringsheffing als u een zelfstandige woonruimte bewoont die is aangesloten op het riool. Zuiveringsheffing wordt door AGV/Waternet opgelegd, tenzij uw woonboot in Rijkswater ligt. In dat laatste geval zal het waterschap de heffing opleggen.

 

Wat is er veranderd?

Voorheen betaalden alle huishoudens verontreinigingsheffing. Sinds 2009 betaalt iedereen die op het gemeentelijke riool is aangesloten zuiveringsheffing. De gezinnen die nog direct op het oppervlaktewater lozen, betalen nog wel verontreinigingsheffing.

 

Hoe wordt de hoogte van de aanslag bepaald?

Verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing worden per zelfstandige woonruimte opgelegd. Bestaat uw huishouden uit twee of meer personen? Dan krijgt u een aanslag voor 3 vervuilingseenheden (VE). Dit is wettelijk bepaald. Woont u alleen, dan krijgt u een aanslag voor 1 vervuilingseenheid. Een vervuilingseenheid staat voor de hoeveelheid vervuiling die een persoon gemiddeld per jaar loost.

 

Hoeveel betaalt u?

Het tarief van de zuiveringsheffing is even hoog als het tarief van de verontreinigingsheffing. Zoals gezegd, wordt de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing opgelegd door AGV/Waternet of Rijkswaterstaat, afhankelijk van het beheergebied waarin u ligplaats heeft.

Waternet tarieven 2010:
Eenpersoonshuishouden - 1 VE: € 53,04
Meerpersoonshuishouden - 3 VE: € 159,12

Rijkswaterstaat tarieven 2010:
Eenpersoonshuishouden - 1 VE: € 35,50
Meerpersoonshuishouden - 3 VE: € 106,50


Wat is rioolheffing?

Op 1 januari 2008 is de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken in werking getreden. Hierdoor hebben gemeentes voortaan drie zorgplichten, namelijk voor het afvalwater, het hemelwater en het grondwater. Om deze gemeentelijke watertaken te kunnen bekostigen, is in de Gemeentewet een nieuwe heffing opgenomen: de rioolheffing. De meeste gemeenten in Nederland hebben besloten om deze nieuwe heffing met ingang van het belastingjaar 2009 in te voeren.


Wat zijn de gevolgen voor woonbootbewoners?

Nu meer en meer woonboten in en om Amsterdam op de gemeentelijke riolering worden aangesloten, gaan woonbootbewoners in toenemende mate rioolheffing betalen. Deze heffing betaalt men niet wanneer nog niet aangesloten is op het gemeentelijke riool. Omdat rioolheffing door de gemeente wordt opgelegd, kunnen de tarieven per gemeente verschillen. We hebben de tarieven voor 2010 voor de gemeenten binnen het werkgebied van Projectbureau Schoonschip voor u op een rij gezet, waarvoor wij de websites van de gemeenten hebben geraadpleegd. Wij kunnen uiteraard geen verantwoordelijkheid nemen voor de juistheid en de volledigheid van de daar genoemde tarieven.

 

Amsterdam: € 145,46

Loenen: € 204,20

Muiden: € 204,00 (voor de eerste 500 m3)

Ronde Venen: € 181,00

Velsen: € 107,97 (eigenarendeel) plus € 64,90 (gebruikersdeel)

Wijdemeren: € 196,64 (voor de eerste 600 m3)

Zaanstad: € 220,44 (voor de eerste 300 m3)

 

terug