Nieuws

Aanleg riolering Zijkanaal H

Tijdens de voorlichting van het Projectbureau Schoonschip op 19 september jl. zijn door de aanwezige bewoners veel vragen gesteld over de aanleg van de riolering. Vanuit het Projectbureau is toegezegd deze vragen en opmerkingen voor te leggen aan Waternet die namens de gemeente/stadsdeel verantwoordelijk is voor de aanleg van de riolering.

Inmiddels heeft Waternet ook een brief ontvangen van de Bewonersvereniging Zijkanaal H. Er is daarom afgesproken dat de vragen uit de brief en de vragen die tijdens de voorlichtingsavond gesteld zijn zo veel mogelijk samengevoegd zullen worden en de antwoorden via de website van Schoonschip (www.projectbureauschoonschip.nl) te raadplegen zijn. Uiteraard krijgt de Bewonersvereniging van Waternet ook een schriftelijke reactie op de ingezonden brief.

Aanleg riolering

De aanleg van de riolering ter plaatse bestaat uit: aanleg van een "hoofdleiding" met een (buiten) diameter van rond 90 mm, en per tuin/ligplaats een aftakking met een (buiten)diameter van rond 63 mm. Deze aftakking wordt middels een te plaatsen put geleid met daarin aangebracht een afsluiter en een keerklep. Deze put wordt aan de kant van de tuin (c.q. in de tuin) geplaatst of aan de andere zijde van de asfaltweg (aan de waterzijde).

Ter hoogte van huisnummer 30 zal een rioolgemaal geplaatst worden. Dit rioolgemaal wordt onderheid en bestaat uit een verzamelput met een pomp die het water, afkomstig van het afvalwater van de nummers 1 t/m 30 en van de nummers 63 tot 30 verzamelt en vervolgens doorpompt via een leiding die ter hoogte van ligplaats nummer 12 onder het Zijkanaal door gevoerd wordt om uiteindelijk deel uit te maken van het rioleringsstelsel dat het afvalwater afvoert naar de Zuivering Zaandam.

De afstand vanaf ligplaats nr. 1 naar het gemaal bedraagt volgens opgave 584 m en de afstand vanaf ligplaats nr. 63 naar het gemaal bedraagt volgens opgave 537 meter.

Afvoer afvalwater vanuit de woonboten

Door Waternet is een berekening gemaakt waaruit blijkt dat het afvalwater, afkomstig van huisnummer 63 en nummer 1 (langste afstand van de ligplaats naar het gemaal), weg gepompt kan worden met een pomp met een open waaier die een capaciteit heeft zoals vermeld in het Programma van Eisen, namelijk met een gesloten persdruk van minimaal 0,8 bar en maximaal 2 bar. Bewoners moeten hier bij de keuze van de pomp dus op letten. Dit geldt uiteraard ook voor de installateurs: zij zullen immers een pomp met de juiste persdruk dienen te adviseren en hiervoor ook een garantie af moeten geven.

Uit de berekening blijkt verder dat, op basis van te overbruggen afstand en technische specificaties van de aan te leggen leidingen, volstaan kan worden met één rioolgemaal. De berekening zal door Waternet overgelegd worden en op de site van het projectbureau gepubliceerd worden ter raadpleging door de bewoners en de (pomp)installateurs.

Aanleg gemaal

Waternet heeft toegezegd ook de tekening van het nog te bouwen rioolgemaal ter beschikking te stellen aan het Projectbureau zodat deze ook via de website van Projectbureau Schoonschip geraadpleegd kan worden. Bij het bepalen van de locatie is rekening gehouden met draaicirkels voor verkeer etc. De tekening geeft tevens de afmetingen aan van het te plaatsen bouwwerk. Uiteraard zal ter plaatse gezorgd moeten worden voor een stevige fundering.

Planning aanleg

In opdracht van Waternet wordt de "hoofdleiding" aangelegd (aan de waterzijde) met een aftakking per ligplaats. Pas als dit werk is afgerond wordt gestart met de aanleg van het gemaal en zal de gestuurde boring onder het Zijkanaal uitgevoerd worden om aangesloten te worden op het rioolstelsel van de gemeente Zaanstad.

Het realiseren en plaatsen van het rioolgemaal zal de nodige voorbereiding kosten en de uitvoering hiervan zal langere tijd in beslag nemen omdat er, onder andere, rekening gehouden moet worden met een zwakke ondergrond ter plaatse. De vrees van een aantal bewoners dat er "morgen" al met de bouw van het rioolgemaal wordt gestart is daarom ongegrond.

Een aantal bewoners had hier al vragen over gesteld bij de uitvoerder van Waternet en te horen gekregen dat de uiteindelijke oplevering van het volledige werkende systeem vanaf de aansluitpunten tot aan het zuiveringssysteem van Zaandam nog een klein jaar in beslag zou nemen. Deze informatie klopt. Waternet heeft op vragen van het projectbureau bevestigd dat de oplevering gepland staat voor het najaar van 2013.

Projectbureau Schoonschip heeft deze informatie inmiddels ook doorgegeven aan de vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat. U zult binnenkort per brief geïnformeerd worden door Rijkaswaterstaat over de aansluitdatum die RWS uiteindelijk zal hanteren. Dit kan een andere datum zijn dan 1 oktober 2013 zoals op 19 september jl. tijdens de voorlichting is genoemd!

Aansluiten door de bewoners

Uit de bovenstaande informatie blijkt dus dat u als (individuele) bewoner vooralsnog niet kunt aansluiten. U zult na de zomer van 2013 door RWS en/of Waternet per brief geïnformeerd worden vanaf welke datum u wel kunt aansluiten.

Opruimen grond, puin en bouwmaterialen

Het bedrijf dat in opdracht van Waternet de riolering aanlegt dient er tevens zorg voor te dragen dat de overtollige grond, puin en bouwmaterialen afgevoerd wordt. De uitvoerder van Waternet ziet hier op toe.

 

Namens Projectbureau Schoonschip,

Henny van Gellekom,

Projectleider