Regelgeving

Regelgeving

Het Besluit lozing afvalwater huishoudens is per 1 januari 2008 van kracht en volgt het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater van 1997 op. Artikel 10 van het besluit luidt als volgt:

‘Huishoudelijk afvalwater wordt niet in een oppervlaktewaterlichaam geloosd, indien de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk waarop aansluiting kan plaatsvinden, 40 meter of minder bedraagt.’

Het besluit maakt een tijdelijke ontheffing van dit verbod mogelijk, indien er een concreet plan van aanpak met een duidelijke tijdslimiet bestaat. Door de aanpak van Projectbureau Schoonschip is het voor woonbootbewoners mogelijk om gebruik te maken van deze ontheffing.