Regelgeving

Wat betekent dit in de praktijk?

Het Besluit lozing afvalwater huishoudens verbiedt het lozen van huishoudelijk afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam, wanneer de afstand tot het dichtstbijzijnde riool 40 meter of minder bedraagt. Is er bij uw ligplaats dus een riool aangelegd, dat zich op een afstand van uiterlijk 40 meter tot uw schip bevindt, dan is lozen niet langer toegestaan. Tijdelijke ontheffing van dit verbod is mogelijk, indien er een concreet plan van aanpak bestaat. Maar wat betekent dit voor u in de praktijk?

In de beheergebieden van RWS en AGV liggen momenteel ca. 3.100 woonboten die nog niet op de riolering zijn aangesloten. Vóórdat dit kan worden gerealiseerd, moeten zowel op de woonboot als op de vaste wal voorzieningen worden aangebracht. De gemeenten in deze gebieden zorgen voor de aanleg van de riolering op een afstand van maximaal 40 meter tot de woonboten. Dat zijn ze in principe ook formeel verplicht. In de gemeente Amsterdam worden alle vanaf 1 januari 2005 nieuw uitgegeven ligplaatsen reeds voorzien van een aansluiting op de riolering, zodat hier geen actie meer hoeft te worden ondernomen door de gemeente.

In Amsterdam worden de verbindingen tussen het riool en de kade ook door de gemeente aangelegd, aangezien het niet wenselijk is dat bewoners zelf op de kades aan de slag gaan. De gemeentelijke riolering ligt vrijwel in het gehele gebied al op minder dan 40 meter afstand van de woonboten. Het verlengen van het bestaande riool tot aan de kademuur wordt volgens het principe ‘werk met werk maken' zoveel mogelijk gelijktijdig uitgevoerd met de werkzaamheden op of rond de kades. Volgens de planning van de gemeente Amsterdam loopt dit project tot 1 juli 2017. Het doortrekken van de riolering tot de kademuur wordt bekostigd door de gemeente.

Deze laatste aanpak kan echter per gemeente verschillen.

 

Aansluitpunt in put met afsluiter en keerklep

Aansluitpunt in put met afsluiter en keerklep.

 

Aansluitpunt uit kade

Aansluitpunt uit de kade.