Nieuws

Wel of geen reservoir bij het plaatsen van een pomp? 

Om afvalwater vanaf een woonboot naar het gemeenteriool af te kunnen voeren, zal in praktisch alle gevallen een pomp vereist zijn. In het Programma van Eisen is aangegeven dat deze pomp onderdeel uitmaakt van een unit die bestaat uit de pomp en een vuilwaterreservoir.

 

Pompinstallatie

 

Tijdens een van de voorlichtingsbijeenkomsten van Projectbureau Schoonschip heeft een woonbootbewoner aangegeven dat de eis ten aanzien van het vuilwaterreservoir niet gesteld zou mogen worden. Het zou aan de bewoners zelf zijn om te kiezen of zij al dan niet gebruik willen maken van een vuilwaterreservoir. Bewoners zouden ook het recht hebben te kiezen voor een afvoersysteem zonder reservoir, waarbij het afvalwater direct afgevoerd wordt naar het gemeenteriool.

In het Besluit lozing afvalwater huishoudens is in artikel 10 bepaald dat:

Huishoudelijk afvalwater wordt niet in een oppervlaktewaterlichaam geloosd, indien de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of een zuiveringtechnisch werk waarop aansluiting kan plaatsvinden, 40 meter of minder bedraagt.

Deze wettelijke bepaling voorziet dus niet in de aansluitplicht voor woonschepen op het riool, maar wel in een verbod op lozen in oppervlaktewaterlichamen. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten wordt dit ook door Projectbureau Schoonschip benadrukt. Doel van het project is de beëindiging van het lozen van huishoudelijk afvalwater in het oppervlaktewaterlichaam, omdat aansluiting op het riool mogelijk is. In zoverre heeft de betreffende bewoner dus gelijk, wanneer hij stelt dat er geen eisen gesteld kunnen worden aan de pomp of de installatie. Als woonbootbewoners niet meer lozen, wordt voldaan aan de wet; op welke wijze hieraan wordt voldaan, is aan de bewoner zelf. In zoverre is het Programma van Eisen te zien als een nuttige (technische) leidraad voor de installatie van de boordvoorziening, waaronder de pomp en het vuilwaterreservoir. 

 

Subsidie

De vraagsteller ziet echter over het hoofd dat de betrokken overheden bij Projectbureau Schoonschip (dit zijn het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en Rijkswaterstaat, zie ook Even voorstellen) subsidie verstrekken voor een deel van de kosten van de boordvoorziening. Dit om woonbootbewoners te stimuleren hun woonboot op de riolering aan te sluiten. Aan het toekennen van subsidie zijn een aantal voorwaarden verbonden; indien u in aanmerking wenst te komen voor subsidie moet u aan deze voorwaarden voldoen. Een van deze voorwaarden is dat de installatie dient te voldoen aan het Programma van Eisen. In zoverre geldt dus de functionele eis dat er een pompunit geplaatst moet worden, die bestaat uit een pomp en een vuilwaterreservoir.

Deze eis is uiteraard niet zomaar uit de lucht komen vallen. Men is uitgegaan van wat gebruikelijk is op deze markt, ook is er gekeken naar aspecten als doelmatigheid en duurzaamheid. Een pomp (capaciteit * druk) én vuilwaterreservoir (inhoud) zijn functioneel / doelmatig nodig om aan te kunnen sluiten op het door de gemeente aangeboden lozingspunt op de vaste wal.

Een installatie zonder reservoir wordt niet als doelmatig en duurzaam aangemerkt: bij elk waterverbruik zal dan immers onmiddellijk de pomp aan moeten slaan om het vuilwater af te voeren. U kunt als bewoner uiteraard wel invloed uitoefenen op de grootte van het reservoir en de frequentie van het aanslaan van de pomp om het vuilwater af te voeren. 

 

Hardheidsclausule

Is het plaatsen van een pomp met een reservoir technisch niet goed mogelijk of bent u om meer principiële redenen niet van plan een pompunit te plaatsen, maar wenst u wel subsidie aan te vragen, dan staat u dit uiteraard vrij. U hierbij eventueel een beroep doen op de zogenaamde 'hardheidsclausule'. Op grond van deze clausule kunt u aangeven dat het beleid voor u onevenredig hard uitpakt en dat u daarom verzoekt om een uitzondering op dit beleid.

Tegen een eventuele afwijzing kunt u bezwaar aantekenen, waarbij u beargumenteert waarom u vindt dat er wel subsidie verstrekt dient te worden, ook al voldoet u niet aan de gestelde eisen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Projectbureau Schoonschip. Ook zal in de eerstvolgende digitale nieuwsbrief aandacht worden besteed aan dit onderwerp. Ontvangt u de digitale nieuwsbrief nog niet? Klik dan hier om u aan te melden.

terug