Schoonschip

Waarom is het aansluiten van woonboten op de riolering nodig? Een grote regenbui veroorzaakt toch meer vervuiling door overstorting van het gemeentelijk rioolstelsel dan alle woonboten bij elkaar?

De Wet verontreiniging oppervlaktewater en het Besluit lozingen afvalwater huishoudens stellen eisen aan het lozen van afvalwater door de Nederlandse huishoudens, waaronder woonboten. Deze wet- en regelgeving vindt onder andere haar oorsprong in Europese regelgeving en richt zich op het schoner worden en schoner houden van het oppervlaktewater in Nederland. Water afkomstig van particulieren is vervuild met zogenaamde zuurstofbindende stoffen, sulfaat en voedingsstoffen. Dit leidt tot een verstoring van de in het water aanwezige organismen en tast onze drinkwatervoorraad aan doordat het afvalwater via de bodem in het grondwater terecht komt. Een situatie die niet wenselijk is voor het milieu en de volksgezondheid.

Terecht wordt vaak opgemerkt dat er nog andere, wellicht verontreinigender bronnen zijn, zoals de riooloverstorten. Deze afvalstromen worden dan ook aangepakt. Zo is de gemeente Amsterdam momenteel hard bezig met het terugdringen van overstorten door het bouwen van zogenaamde 'berg bassin bakken' (BBB's). Tegelijkertijd wordt er steeds meer onderscheid gemaakt in soorten rioolstelsels. Er wordt gestreefd naar een apart rioolstelsel voor rioolwater en een rioolstelsel voor regenwater. Het regenwater loopt in dat geval via een bezinkbak direct terug naar het oppervlaktewater, terwijl het rioolwater wordt afgevoerd naar een zuiveringsinstallatie. Op deze wijze kan de vervuiling tot een minimum worden beperkt.