Subsidie

Minder draagkrachtigen

Projectbureau Schoonschip kent geen algemeen beleid voor minder draagkrachtigen, anders dan de genoemde subsidieregelingen. Wel is het mogelijk een beroep te doen op de Bijstandswet. Artikel 35 van de Wet werk en bijstand (Wwb) bepaalt:

“Onverminderd paragraaf 2.2, heeft de alleenstaande of het gezin recht op bijzondere bijstand voorzover de alleenstaande of het gezin niet beschikt over de middelen om te voorzien in de uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan en deze kosten naar het oordeel van het college niet kunnen worden voldaan uit de bijstandsnorm, de langdurigheidtoeslag, het vermogen en het inkomen voor zover dit meer bedraagt dan de bijstandsnorm, waarbij artikel 31, tweede lid, en artikel 34, tweede lid, niet van toepassing zijn. Het college bepaalt het begin en de duur van de periode waarover het vermogen en het inkomen in aanmerking wordt genomen”.

Het gemeentebestuur is de uitvoerder van de Wwb. Voor nadere informatie over aanvragen kunt u zich wenden tot uw gemeente of uw stadsdeel.