Schoonschip

Hoe zit het met de verschillende heffingen?

Vóór aansluiting op de riolering betalen woonbootbewoners een zogenaamde 'verontreinigingsheffing' aan de waterbeheerder van het water waarin hun woonboot ligt, dus aan RWS (Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren) of aan AGV (Waternet) voor het lozen van ongezuiverd afvalwater op het oppervlaktewater.

Na aansluiting op de riolering betalen de woonbootbewoners een zogenaamde 'zuiveringsheffing' voor het zuiveren van het afvalwater dat via het riool wordt afgevoerd. Het tarief van de zuiveringsheffing is gelijk aan dat van de verontreinigingsheffing en bedraagt € 53,04 per vervuilingseenheid (VE) in 2010. Voor een meerpersoonshuishouden komt dit neer op een bedrag van € 159,12. Deze zuiveringsheffing dient betaald te worden aan de beheerder van de zuiveringsinstallatie. Voor de woonboten in Amsterdam en in een aantal buitengebieden in het beheergebied van AGV, is dit AGV zelf. Voor de buitengebieden in het beheergebied van RWS kan dit ook een ander hoogheemraadschap zijn, zoals Hollands Noorderkwartier of Rijnland.

In de gemeente Amsterdam betaalt u naast zuiveringsheffing ook 'watersysteemheffing ingezetenen' (voorheen ingezetenenomslag) van € 81,33 per huishouden en rioolrecht van € 138,53 per woonboot. Deze bedragen worden door de gemeente Amsterdam in de gecombineerde aanslag opgenomen. Andere gemeenten kunnen een andere werkwijze en andere bedragen hanteren.