Schoonschip

Komen de handhavers met de ME aan boord?

Het kwaliteitsbeheer van het water - afhankelijk van het beheergebied waarin uw woonboot ligt - berust bij Rijkswaterstaat Noord-Holland of AGV. Het is dus aan Rijkswaterstaat c.q. AGV op welke wijze de handhavingbevoegdheid wordt ingevuld. In de praktijk wordt onderscheid gemaakt tussen een bestuursrechtelijk en een strafrechtelijk handhavingtraject.

Bij bestuursrechtelijke handhaving is het de toezichthouder niet toegestaan een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner. Indien nodig kan de toezichthouder zich wel toegang verschaffen ‘met behulp van de sterke arm'. Bij strafrechtelijke handhaving maakt het Openbaar Ministerie c.q. de politie gebruik van de haar ten dienste staande rechtsmiddelen (waaronder binnentreding van een woning).

Vanuit de handhaving zal het echter niet direct noodzakelijk zijn om aan boord te komen. Verder wijst ervaring uit dat de woonbootbewoners - ook al zijn zij het niet eens met de gang van zaken - de handhavers gastvrij aan boord ontvangen. Het zal dus geenszins nodig zijn de ME in te schakelen.