Schoonschip

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een handhavinginstrument dat toezichthoudende instanties als het Rijk, gemeenten en waterschappen kunnen gebruiken om er voor te zorgen dat regels worden nageleefd. Overheidsorganen kunnen bijvoorbeeld een last onder dwangsom opleggen om een illegaal bouwwerk te laten afbreken, of - in het geval van de woonboten in en om Amsterdam - om ongezuiverde lozingen van afvalwater op het oppervlaktewater te doen beëindigen.

Bij een last onder dwangsom kan de toezichthouder de overtreder een verplichting opleggen (de zogenaamde ‘last') om een overtreding ongedaan te maken of te beëindigen. Als de overtreder daar niet aan voldoet, moet de persoon of het bedrijf in kwestie een bepaald bedrag betalen (de zogenaamde ‘dwangsom').

Evenals de handhaving, gebeurt ook het opleggen van een last onder dwangsom in stappen:

  1. Vooraankondiging. RWS of AGV/Waternet laat de bewoner per brief weten het voornemen te hebben om een last onder dwangsom op te leggen. In deze vooraankondiging wordt aangegeven om welke overtreding het gaat en wat de bewoner kan doen om de last onder dwangsom te voorkomen.
  2. Zienswijze. De bewoner wordt binnen de in de brief genoemde termijn gevraagd te laten weten wat hij van de beoordeling van de afdeling Handhaving vindt en waarom hij nog steeds ongezuiverd op het oppervlaktewater loost.
  3. Definitieve beschikking. Als RWS of AGV/Waternet geen reden ziet om de procedure stop te zetten, dan volgt de definitieve beschikking van de last onder dwangsom. Hierin wordt opnieuw aangegeven om welke overtreding het gaat. Ook wordt aangegeven wat de last is, hoe hoog de dwangsom is en de termijn die de bewoner krijgt om de last uit te voeren. Of met andere woorden: de termijn waarbinnen alsnog de ongezuiverde lozingen gestaakt dienen te worden.
  4. Bezwaar. Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan tegen een beschikking bezwaar worden gemaakt. Een bezwaarschrift tegen een last onder dwangsom heeft echter geen opschortende werking. Dit betekent dat de in de beschikking genoemde termijnen gewoon van kracht blijven en niet ‘bevriezen' door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift wordt behandeld door een commissie van RWS of AGV/Waternet. Er wordt een hoorzitting georganiseerd, zodat de bewoner het bezwaar kan toelichten.
  5. Verbeuren van de last. Wanneer de bewoner na afloop van de in de beschikking gestelde termijn nog steeds ongezuiverd loost, dan wordt de dwangsom van rechtswege (dat wil zeggen: automatisch) verbeurd.
  6. Innen. Het innen van de dwangsom gebeurt via een zogenaamde invorderingsbeschikking. Binnen 6 weken moet het bedrag worden betaald. Bij niet-betaling volgt een aanmaning en wordt, indien betaling nog steeds achterwege blijft, de deurwaarder ingeschakeld.

De dwangsom kent een maximum van € 15.000. In de praktijk komt dit neer op € 3.000 per geconstateerde overtreding met een maximum van vijf overtredingen. Het is uiteraard zaak om te voorkomen dat woonbootbewoners een handhavingstraject in gaan. Door middel van voorlichting probeert het Projectbureau woonbootbewoners te overtuigen van de noodzaak om hun woonboot op de riolering aan te sluiten. Ook kunt u altijd bij Projectbureau Schoonschip terecht met vragen en opmerkingen.