Nieuws

Bestemmingsplan Water

In het Amsterdamse stadsdeel Centrum wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het water. Dit Bestemmingsplan Water is nodig om te komen tot een goede balans tussen wonen, werken, transport en recreatie op het water in het stadsdeel Centrum, rekening houdend met het unieke beschermde stadsgezicht. Het bestemmingsplan regelt welke functie waar is toegestaan, de afmetingen of het aantal. Daarbij gaat het om functies als: woonboten en alternatieve ligplaatsen voor woonboten, steigers, op- en afstapvoorzieningen, afmeerplekken voor varende bedrijfsvaartuigen, scheepswerven en jachthavens, watertuinen en nog veel meer.

Het effect

Het Bestemmingsplan Water zorgt voor duidelijkheid. Het netjes en zorgvuldig reguleren van het gebruik van het water is voor iedereen van belang (bewoners, beroepsvaart, recreanten, ambtenaren en bestuur weten waar ze aan toe zijn). Verder beoogt het bestemmingsplan meer ruimte op de grachten, meer zicht op het Amsterdamse culturele erfgoed, herstel van de transportfunctie van het water en een verbetering van leefbaarheid, veiligheid en waterkwaliteit.

 

Brouwersgracht

Op sommige grachten liggen zoveel woonboten dat het er overvol is. Het bestemmingsplan streeft naar meer ruimte op het water en biedt alternatieven aan.
 
Magere Brug 
Bij historische bruggen liggen de woonboten soms erg dicht op de brug. Het stadsdeel wil stimuleren dat er meer afstand komt tussen boten en historische bruggen.

 

Het Bestemmingsplan Water heeft een geldigheidsduur van tien jaar. Daarna wordt het vernieuwd. De maatregelen die voortvloeien uit het bestemmingsplan moeten redelijkerwijs binnen die tien jaar geëffectueerd worden. Het plan wordt dus geleidelijk concreet. Woonbootbewoners hebben dan ook ruim de tijd om keuzes te maken en eventueel hun boot te verplaatsen. De kosten voor de nieuwe ligplaats zijn voor rekening van het stadsdeel.

Inspraak

Dat een nieuw bestemmingsplan nogal eens op weerstand van woonbootbewoners stuit, blijkt uit de volgende twee artikelen uit het Parool:

Het Venetiëgevoel

De mooiste plek van de stad

Bewoners en andere belanghebbenden kunnen dan ook hun reactie geven op het bestemmingsplan. Zo is er afgelopen 15 juni een informatie- en inspraakavond georganiseerd in de Beurs van Berlage en konden belanghebbenden tot 30 juni per mail of per brief een inspraakreactie indienen. Voor meer informatie, kunt u de website van Stadsdeel Centrum raadplegen.

 

terug