Regelgeving

Begrippenlijst

Aansluitpunt » zie Walaansluiting

Afvalwater, stedelijk
Huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater.

Beheer
De overheidszorg met betrekking tot een of meer afzonderlijke watersystemen of onderdelen daarvan, gericht op de in de Waterwet genoemde doelstellingen.

Beheerder
Het bevoegde bestuursorgaan van het overheidslichaam dat belast is met beheer.

Bevoegd gezag
Burgemeester en wethouders van de gemeente waar het lozen plaatsvindt of de beheerder indien het lozen betreft als bedoeld in de Waterwet.

Boordvoorziening (AGV)
Een voorziening aan boord van woonboten, die (i) in combinatie met een walslang en een walaansluiting is bestemd voor het opvangen, verzamelen, afvoeren en lozen van huishoudelijk afvalwater op het openbaar riool of op een systeem voor de individuele behandeling van afvalwater en die (ii) bestaat of kan bestaan uit een of meer pompvoorzieningen met toebehoren, opvangtank(s), een besturingssysteem, doorvoersysteem, leidingwerk, elektra, bekabeling en overige tot die voorziening te rekenen onderdelen en die (iii) voldoet aan de daaraan door het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht vastgestelde en bekendgemaakte eisen.

Boordvoorziening (RWS)
Een voorziening aan boord van woonboten, die in combinatie met een walslang en een walaansluiting is bestemd voor het opvangen, verzamelen, afvoeren en lozen van huishoudelijk afvalwater op het openbaar riool ofwel een IBA en bestaat of kan bestaan uit een of meer pompvoorzieningen met toebehoren, opvangtank(s), een besturingssysteem, doorvoeren, leidingwerk, elektra, bekabeling en overige tot die voorziening te rekenen onderdelen.

Buitenwater
Water van een oppervlaktewaterlichaam waarvan de waterstand direct invloed ondergaat bij hoge stormvloed, bij hoog oppervlaktewater van een van de grote rivieren, bij hoog water van het IJsselmeer of het Markermeer, dan wel bij een combinatie daarvan.

Erkend installateur  
Een installateur die is aangesloten bij de Stichting erkenning installatiebranche (Sterkin) of werkzaam is als KOMO-installateur.

Erkend installateur, verklaring van een
Verklaring dat de in het schouwrapport aangegeven voorzieningen zijn aangebracht en dat deze voorzieningen voldoen aan de technische installatie-eisen.

Gebouw  
Een bouwwerk als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Woningwet, waaronder mede wordt verstaan een woonschip dat uit hoofde van zijn feitelijke bestemming plaatsgebonden is.

IBA (AGV)
Een systeem voor de individuele behandeling van afvalwater.

IBA (RWS)
Een individuele behandeleenheid voor afvalwater waarop het huishoudelijk afvalwater wordt geloosd.

Kaderrichtlijn Water
Richtlijn nr. 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PbEG L 327).

Lozen  
Het brengen van:

 • afvalwater of andere afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in een oppervlaktewaterlichaam, met behulp van een werk dat niet op een ander werk is aangesloten, of op een andere wijze dan met behulp van een werk;
 • afvalwater of overige vloeistoffen op of in de bodem;
 • afvalwater of andere afvalstoffen in een openbaar hemelwaterstelsel;
 • afvalwater of andere afvalstoffen in een openbaar ontwateringsstelsel;
 • afvalwater of andere afvalstoffen in een openbaar vuilwaterriool;
 • afvalwater of andere afvalstoffen in een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater; of
 • afvalwater of andere afvalstoffen met behulp van een werk niet zijnde een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater op een zuiveringstechnisch werk.

Maatwerkvoorschrift  
Voorschrift als bedoeld in de artikelen 17, tweede lid, en 65 van de Wet bodembescherming en 6.6, tweede lid, van de Waterwet, inhoudende:

 • een beschikking waarbij het bevoegd gezag aanvullende eisen stelt; dan wel
 • een ontheffing waarbij het bevoegd gezag de daarbij aangewezen bepalingen niet van toepassing verklaart al dan niet onder het stellen van beperkingen of voorwaarden.

Openbaar (vuilwater)riool  
Voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast.

Oppervlaktewaterlichaam
Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.

Particulier huishouden
In het Besluit lozing afvalwater huishoudens en de daarop berustende bepalingen wordt onder een particulier huishouden mede verstaan:

 • Een woonschip dat uit hoofde van zijn feitelijke bestemming plaatsgebonden is, en
 • Een voor recreatiedoeleinden bestemde woonruimte die geen onderdeel uitmaakt van een inrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer.

Pompvoorziening (AGV) 
Een pompunit met toebehoren die onderdeel uitmaakt van een boordvoorziening en bestemd is voor het verpompen van huishoudelijk afvalwater.

Pompvoorziening (RWS)
Een pompunit met toebehoren bestemd voor het verpompen van huishoudelijk afvalwater.

Regionale wateren
Watersystemen of onderdelen daarvan die niet in beheer zijn bij het Rijk.

Rijkswateren
Watersystemen of onderdelen daarvan die in beheer zijn bij het Rijk.

Rioolheffing

Op 1 januari 2008 is de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken in werking getreden. Hierdoor hebben gemeentes voortaan drie zorgplichten, namelijk voor het afvalwater, het hemelwater en het grondwater. Om deze gemeentelijke watertaken te kunnen bekostigen, is in de Gemeentewet een nieuwe heffing opgenomen: de rioolheffing. De meeste gemeenten in Nederland hebben besloten om deze nieuwe heffing met ingang van het belastingjaar 2009 in te voeren.

Schouwrapport (AGV)
Het rapport dat door of namens het dagelijks bestuur wordt opgesteld en dat een opstelling bevat van de voorzieningen die (aan boord) moeten worden getroffen voor het realiseren en installeren van een boordvoorziening met walslang en van de eisen die daaraan worden gesteld.

Schouwrapport (RWS)
Het rapport dat door een erkend installateur, dan wel door of namens Rijkswaterstaat wordt opgesteld en een opstelling bevat van de voorzieningen die (aan boord) moeten worden getroffen voor het realiseren en installeren van een goedgekeurde boordvoorziening met walslang.

Verklaring van een erkend installateur
Zie: Erkend installateur, verklaring van een

Verontreinigingsheffing

Verontreinigingsheffing is de heffing voor het direct lozen van afvalwater op oppervlaktewaterlichamen. De Waterwet geeft de juridische grondslag voor deze heffing. Artikel 7.2 van de Waterwet bepaalt: 'Onder de naam verontreinigingsheffing vindt een heffing plaats ter zake van lozen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk' en 'Ter zake van lozen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap kan het algemeen bestuur van dat waterschap onder de naam verontreinigingsheffing een heffing instellen.'

De opbrengst van deze verontreinigingsheffing komt ten goede aan de zorg voor de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater: het watersysteembeheer. U betaalt verontreinigingsheffing als u een zelfstandige woonruimte bewoont die niet is aangesloten op het gemeentelijke riool, zoals met veel woonboten in en om Amsterdam op dit moment nog het geval is. Een zelfstandige woonruimte is een woonruimte met eigen sanitaire voorzieningen, zoals een keuken, douche en toilet.

Voorziening voor het beheer van afvalwater  
Openbaar vuilwaterriool, openbaar hemelwaterstelsel, openbaar ontwateringsstelsel, andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, zuiveringstechnisch werk of zuiveringsvoorziening.

Vuilwaterriool

 • Openbaar vuilwaterriool;
 • andere voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, aangesloten op een zuiveringsvoorziening, die blijkens een vergunning als bedoeld in
  artikel 6.2, tweede lid, van de Waterwet mede voor het zuiveren van stedelijk afvalwater is bedoeld, of aangesloten op een zuiveringstechnisch werk; of
 • werk, niet zijnde een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, aangesloten op een zuiveringstechnisch werk.

Walaansluiting  
Aansluitpunt op de wal dat woonboten door middel van het aankoppelen van de walslang aansluiting geeft op het openbaar riool of een IBA.

Walslang  
Een koppelbare flexibele slang bestaande uit een binnenslang, een isolatielaag met thermolint en een buitenslang of een slang, waarin het thermolint is verwerkt en die bestemd is voor het transport van huishoudelijk afvalwater en de verbinding vormt tussen de boordvoorziening en de walaansluiting.

Waterstaatswerk
Oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk.

Watersysteem
Samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken.

Woonboot  
Een vaartuig, daaronder begrepen een object te water, dat hoofdzakelijk wordt gebruikt als of is bestemd voor woonverblijf en dat uit hoofde van zijn feitelijke bestemming plaatsgebonden is.

Woonruimte  
Ruimte die blijkens haar inrichting bestemd is om als een afzonderlijk geheel te voorzien in woongelegenheid en waarvan de delen blijkens de inrichting van die ruimte niet bestemd zijn om afzonderlijk in gebruik te worden gegeven.

Zee
Mariene wateren, met uitzondering van de binnenwateren van staten, met inbegrip van de zeebodem en ondergrond daarvan.

Zuiveringsheffing

Zuiveringsheffing is een heffing voor het zuiveren van afvalwater dat via het riool is afgevoerd. Het riool zelf wordt beheerd door uw gemeente en hiervoor leggen zij de rioolheffing op (zie ook hieronder). U betaalt zuiveringsheffing als u een zelfstandige woonruimte bewoont die is aangesloten op het riool. Zuiveringsheffing wordt door AGV/Waternet opgelegd, tenzij uw woonboot in Rijkswater ligt. In dat laatste geval zal het waterschap de heffing opleggen.

Zuiveringstechnisch werk  
Werk voor het zuiveren van stedelijk afvalwater, in beheer bij een waterschap of gemeente of in exploitatie bij een rechtspersoon die door het bestuur van een waterschap of een gemeente met de zuivering van stedelijk afvalwater is belast.

Zuiveringsvoorziening  
Werk voor het zuiveren van afvalwater, dat geen zuiveringstechnisch werk is.