Nieuws

Amsterdam waterbestendig

In de vorige Schoonschip E-Nieuws heeft u al kunnen lezen over de Amsterdamse wateropgave en de maatregelen die Amsterdam treft om de problemen die ontstaan door een overschot aan (regen)water, zoals het aanleggen van een gescheiden rioolsysteem en bergbezinkbassins. In deze E-Nieuws staan we opnieuw bij dit thema stil.

 

Vasthouden-bergen-vertraagd afvoeren

De maatregelen die Amsterdam gaat nemen, hebben betrekking op de in het Nationaal Bestuursakkoord Water afgesproken trits “vasthouden-bergen-vertraagd afvoeren”.

Lees hier meer over deze drietrapsstrategie.

Watertrits

 

Maatregelen om grondwaterproblemen te vermijden zijn, locatieafhankelijk en hebben betrekking op  integraal ophogen van het maaiveld, grondverbetering of bouwkundige aanpassingen (hoogteligging begane grond, kruipruimtes, etc.). Bovendien is een andere kijk op ondergronds bouwen nodig. De inzet voor bestaand stedelijk gebied is om in iedere geval de afvoer van regenwater te bergen en vertragen, bijvoorbeeld door het aanleggen van zogenaamde groene gevels.

 

Groene gevel

Groene gevels bergen en vertragen het regenwater.

 

Bij nieuwbouw of verbouw zorgen particulieren voor een berging van circa 10-20 mm neerslag, bijvoorbeeld door de toepassing van groene daken. In het verstedelijkte centrum binnen de Ring dragen groene daktuinen, vegetatiedaken, regentonnen, onverharde binnenterreinen allemaal bij aan het vasthouden en vertraagd afvoeren van regenwater en zorgen indirect voor een verbetering van het woonklimaat en de microfauna.

 

Waterberging particulier

Ook particulieren dragen bij aan waterberging.

 

In de openbare ruimte kan de gemeente Amsterdam veel zelf doen. Zo zorgen stoepranden in het straatprofiel ervoor dat wegen tijdelijk regenwater kunnen bergen. In de binnenstedelijke winkelstraten is dit problematisch. Aanvankelijk lagen de entrees van panden hoger dan het straatprofiel, inmiddels zijn de meeste gelijkvloers aan gelegd, waardoor de bergingsmogelijkheden zijn afgenomen. Een slimme inrichting moet hier de wateroverlast in de toekomst beperken.

Waar de reguliere inrichting nogal eens tekort schiet, zijn innovatieve maatregelen om water te bergen, vast te houden en af te voeren nodig. Een voorbeeld van meervoudig grondgebruik is het creëren van waterberging onder de openbare weg, onder parkeerterreinen en sport- en speelvelden.

 

Waterberging openbare weg

Waterberging onder de openbare weg.

 

Hoewel er voldoende innovatieve maatregelen zijn om Amsterdam regenwaterbestendig te maken, laat de toepassing, vanwege onduidelijkheden over beheer en kosten, nog wel eens op zich wachten. Daarom is het programma ‘Amsterdam Rainproof: klaar voor de bui’ opgestart. In dit programma wordt uitgewerkt hoe Amsterdam in de (nabije) toekomst met regenwater wil omgaan om zo wateroverlast zo veel mogelijk te beperken.

Klik hier voor meer informatie

Operatie Rainproof duurt nog tot 2015. Uiteraard houden wij u via deze nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang.

 

terug